Hatamov Academy logo

Disclaimer

1. Informasiýanyň professional maslahat däldigi.

- Kursyň içinde berilýän informasiýalar inwestisiýa maslahaty däldir. Men finans konsultanty däl we inwestisiýa etmezden ozal ýörite finans konsultantlary bilen maslahatlaşmagy ýadyňda sakla.

2. Kriptowalýutalar bilen söwda etmegiň risky.

- Kriptowalýuta bilen söwda etmek riskly iş. Taryhdaky netijeleriň, geljekde hem şeýle netije görkezjekdigini aňladýän däldigini ýatda sakla.

3. Inwestisiýa etmek we jogapkärçilik.

- Islendik inwestisiýa etmek netijesini özüňiz kabul edýärsiňiz. Kursyň dowamyndaky berilen informasiýa esaslanyp edilen inwestisiýanyň netijesine biz jogapkärçilik çekmeýäris.

4. Garantiýadan garaşsyzlyk.

- Kursdaky berilýän informasiýanyň doly we ýerlidigine (полнота и актуальность) garantiýa berip bilemizok. Informasiýanyň esasynda edýän hereketleriňize biz jogap berip bilemizok.

5. Konfidensiallyk we goraglyk.

- Öz maglumatlaryňyzy, kriptowalýuta hasaplaryňyzy, gizlin açar sözleriňizi gorap saklaň. Hiç haçan ol maglumatlary hiç kime bermäň.

6. Kursyň bahasy.

- Bütin kurs hemme ulanyjylar üçin dolylygyna mugt paýlanylýandyr.

7. Ulanyjynyň razylygy.

- Kursy okamak bilen şu düzgünler bilen we edip biljek riskyňa jogapkärçilik özüňdedigi bilen razylaşýarsyň.